ඇමරිකානු ජනපතිගේ ගුවන් කළාපයට අනවසරයෙන් ඇතුලු වුනොත් වෙන දේ

ඇමරිකානු ජනාධිපති ධවල මණ්දිරයෙන් පිට වෙසෙන අවස්ථාවන්හී ඇමෙරිකානු මිලිටේරිය ඔහුගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඉතා විශාල ප්‍රොත්සහයක් දරයි. එය ගොඩ බිමදී මෙන්ම එම ආරක්ෂාව ගුවනින්ද එක සේ සලසයි. එලෙස ජනාධිපතිවරයා ධවල මණ්දිරයෙන් පිට සිටින විටදි ඔහූ රෑදී සිටින එම කලාපය “ගුවන් මුක්ත කළාප” (No Fly Zone) ලෙස හඳුන්වයි. පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ එම ගුවන් මුක්ත කලාපයට අනවසරයෙන් ගුවන් යානාවක් ඇතුලු වුවහොත් ඇමෙරිකානු ජාතික ගුවන් ආරක්ෂකයින් ඒ සඳහා ගන්නා හදිසි ක්‍රියා කලාපයයි.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.