අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාල පනතට ජනපතිගේ අත්සන

ජනපතිවරයා විසින් අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවීමේ පනතට අදාල ගැසට් නිවේදනයට අත්සන් තබා ඇත.

2016 අංක 14 දරණ අතුරුදහන්වූ තැනැත්තන් පිළිබඳව කාර්යාලය (පිහිටුවීම / පරිපාලනය / කර්තව්‍ය ඉටුකිරීම) යන කාර්යයන් ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසංවිධානය අමාත්‍යංශය වෙත පැවරෙනු ඇත.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.