අපේ තාත්තාගේ වකුගඩු අමාරුවකට සිංගප්පූරුවේ හොස්පිට්ල් එකක ඔපරේෂන් එකකට ජනාධිපති අරමුදලින් ලක්ෂ 100 ක් ගන්න පුලුවන් ක‍්‍රමවේදයක් රටේ පුරවැසියන්   හැමෝටම දැන ගන්න අර තොරතුරු දැන ගැනීමේ සිසිටම් එකෙන් පුළුවන් වෙයිද?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.