හම්බන්තොට වරාය 99 අවුරුද්දකට බදුදීම දේශදෙ‍්‍රා්හීකමක් ලෙස දුටු දේශපේ‍්‍රමී ඇමතිවරයාගෙන් අද ඇසුවොත් ශ‍්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධයින්ගේ රටක්ද නැද්ද කියලා ????
(අපේ මාධ්‍ය සගයෙක් අහන්නකො ප‍්‍රශ්නෙ හම්බ වෙච්ච වෙලාවක)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.