සතියේ ටොක්ක

ඇවන්ගාඩ් නඩුවේ චුදිතයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි තිලක් මාරපන ඉල්ලා අස්වුනාට ලැබෙන්නෙ විදේශ ඇමතිකම නම්…….
බැදුම්කරෙන් මිලියන 16 ක වංචාවකට සැක කරන රවි කරුණානායක ඉල්ලා අස්වුනාට ලැබෙන්නේ අගමැති කමද????????????

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.