කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ශාස්ත්‍ර පීඨ, වාර්ෂික පර්යේෂණ සමුළුව, දෙසැම්බර් මස 01,02, හා 03 පැවැත්වේ .

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල ශාස්ත්‍ර පීඨයේ වාර්ෂික පර්යේෂණ සමුළුව දෙසැම්බර් 1, 2  සහ 3 යන දිනවල දී ශාස්තර  පීඨ පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ

Read more