විෂය කරුණු ආවරණය නොකර විභාග කල් දැමීම අසාර්ථකයි.

විෂය කරුණු ආවරණය නොකර විභාග කල් දැමීම අසාර්ථකයි. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය(2021) කල් දැමීම මේ මොහොතේ අවශ්‍ය කාරණයක් වුවත්,

Read more