ජාතික ගුවන් විදුලියේ ඉල් පෝ දා පූජා සදහම් වන්දනාව සජීව විකාශය දඹදිව සාංචි චේතියගිරි විහාරස්ථානයේ සිට.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවය ඔස්සේ විකාශය වන පෝ දා පූජා සදහම් වන්දනාව  සජීව විකාශය මෙවර ගෙන එන්නේ දඹදිව

Read more