කාන්තා ඇඳුම්: “සිතියමෙන් ⁣දුර වුනාට සෞදි අරාබියට අපි ගොඩාක් ළඟයි”

වෙරළේ ඇඟලිය යුතු ඇඳුම් සම්බන්ධයෙන් හබරාදූව ප්‍රජා පොලිස් ඒකකය විසින් ස්ථාපනය කරන ලද දැන්වීම් පුවරුව වහා ඉවත් කරන ලෙස පොලිසිය

Read more