උපේක්‍ෂාගේ අලුත්ම , ලස්සනම පින්තූර බලන්න …

මේ ඉන්නේ උපෙක්ෂා . ඇය නවක  නිරූපණ ශිල්පිනියක් . ඇගේ බලාපොරොත්තුව හා ඉලක්කය කැපවීමෙන්ක්‍ හා උනන්දුවෙන් වැඩ කර ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉහලටම

Read more