20 / 20 ජනපති අපේක්‍ෂිකා මධූෂා රාමසිංහට රූගත කිරීමක් අතර තුර සිදු වූ දේ..

20 / 20 ජනපති අපේක්ෂිකා  මධූෂා රාමසිංහ විසින් නිර්මාණය කරන ලද අවසරයි නම් වූ බෞද්ධ ගීතය රූගත කිරීම් අතර තුර මෙය සිදුවින . එම ගීතයේ එක් තැනෙක විහාර මහා දේවිය පිළිබඳව සිහි කරන අතර එම අවස්ථාවේදී අතිශය , හැගීම්බර වූ මදුෂා , සුළු වෙලාවකට රූගත කිරීම් නතර කර දැමුවාය . ඒ මොහොතේ ඇගේ දෑස් කඳුලින් බරව තිබෙනුද දක්නට හැකි විය….

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.