ගෑස් මිල රුපියල් 500 කින් විතර අඩු වුන කාලෙ ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය කෑම පාර්සලයක් රුපියල් 50 කිනුත් ආප්පයක් රුපියල් 15 කිනුත් ප්ලේන්ටියක් රුපියල් 25 කිනුත් අඩු කරන්න තීරණය කරා.. හැබැයි ඒකට රටේ ජනතාව විරුද්ධ වෙච්ච නිසා මිලේ වෙනසක් උනේ නෑ..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.