අනේ අර තී‍්‍ර වීල් මල්ලිලා පාරිභෝගිකයින්ට රිසිට් පතක් ලබා දිය යුතුයි කියන රජය නීතීඥ මහත්තුරුන්ටත් ඒ නීතියම දාන්න හැකියාවක් තියනවා නම්……

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.