හදිසි දුම්රිය වර්ජනයක්

පරිපාලනමය තීරණයක් සම්බන්ධයෙන් මතුවූ ගැටලුවක් හේතුවෙන් දුම් රිය ධාවනයෙන් ඉවත් වීමට දුම්රිය රියදුරු සහ නියාමක සංගම් කීපයක් තීරණය කර ඇත.

මේ හේතුවෙන් අද පස්වරුවේ දුම් රිය ධාවනයට බාධා එල්ලවිය හැකි බව ඔවුන් පවසති

උත්සව සමය වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා යන ජනතාවට විෂේශ දුම් රිය සේවාද අද ආරම්භ කිරීමට නියමිත ව තිබිණි.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.