සිව් දෙනෙක්ට මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මකයි

මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තමන් මේ වන විටත් අත්සන් තබා ඇත.

එහිදී 04 දෙනෙකු සඳහා මරණ දඩුවම ලබා දීම සඳහා තමන් අත්සන් කර ඇති බවද සඳහන් කළේය.

අද (26) උදෑසන මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් හමුවෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.