සල්ලිකාරයෝ හොරකම් නොකරති – කිරිඇල්ල සිටුතුමා

තමන්ගේ බිරින්දෑගේ මුත්තාට අක්කර 30000ක් තිබුනලු , තමාගේ බැංකු ගිණුමේ කෝටි 40 ක් ලු , ඒ නිසා හොරෙක් නෙවෙයිලු , හොරකං කරන්න ඕනෙත් නැහැලු ….

සල්ලිකාරයෙක් වුනු පලියට හොරෙක් නෙවෙයි කියන්නේ කොහොමද කිරිඇල්ල මහත්තයෝ…..  ලංකාවේ වැඩි හරියක් හොරකම් කරන්නේ ලොකු ලොකු සල්ලිකාරයෝම තමයි………

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.