සයිටම් අර්බුදයේ ඇත්ත නැත්ත (1)

 

සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය ගැන වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය කියන්නේ කුමක්ක්ද ? ඔවුන් එම විද්‍යාලයට විරුද්ධ වන්නේ කුමන හේතු නිසාද?

අපි ඒ අයගේ මතය අහල බලමු…,

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.