සමාධිගේ හැඩ වැඩ

සමාධි පතිරණ , මෙරට නිරූපණ ක්‍ෂේත්‍රයට අලුතින්ම එකතුවුණු තරුණියක් . අගේ තවත් අලුත්ම ජයාරූප පෙළක් ළඟදීම freemedia වෙතින් ඉදිරපත් කිරීමට ඇය සූදානමින් සිටිනවා.

 

Samaadhi pathirana

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.