ශ්‍රී ලංකාවේ පිපිරීම්: ලෝවාසීන් ශෝකවේ

 

Getty ImagesImage copyrightGETTY IMAGES

Image captionඉන්දුනීසියාවේ සිසුවියන් පිරිසක්
Getty ImagesImage copyrightGETTY IMAGES
Image captionඉන්දුනීසියාවේ පාසල් සිසුවියක්
Getty ImagesImage copyrightGETTY IMAGES
Image captionශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රහාර පාකිස්තාන මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබු ආකාරය
EPAImage copyrightEPA
Image captionරුසියාවේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට ශ්‍රී ලංකාවේ මියගිය අය වෙනුවෙන් මල් තබා ඇත
Getty ImagesImage copyrightGETTY IMAGES
Image captionකාශ්මීරයේ පුවත්පත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රහාර වාර්තා කර ඇති ආකාරය
ශ්‍රී ලංකාවේ මියගිය අය සිහිකර අයිෆල් කුලුනේ විදුලි පහන් නිවා දැමේImage copyrightGETTY IMAGES
Image captionශ්‍රී ලංකාවේ මියගිය අය සිහිකර අයිෆල් කුලුනේ විදුලි පහන් නිවා දැමේ
Getty ImagesImage copyrightGETTY IMAGES
Image captionපැරීසිය
Getty ImagesImage copyrightGETTY IMAGES
Image captionපාකිස්තාන කතෝලික බැතිමතුන්

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.