වෙනස්වන ගෝලීය ප්‍රවණතා හා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය – අචාර්ය දයාන් ජයතිලක (video)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.