විපක්‍ෂ නායක වහා පත්කරන්න , රෝසිට ලියුමක් !

කොළඹ මහ නගර සභාවට  විපක්‍ෂ නායකවරයකු පත්කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලෙස එම සභාවේ විපක්ෂය නගරාධිපතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය වෙත අවධාරණය කර ඇත.
අතීතයේ සිටම කොළඹ නගර සභාව තුල විපක්‍ෂ නායකවරයකු පත්කිරීමේ සම්ප්‍රදායක් පැවතුනු බවත් එය තවදුරටත් රැකගනිමින් ඉදිරියට යාම අතිශයෙන් වැදගත් වන බවත් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණු නාගරික මන්ත්‍රිනී ශර්මිලා ගොනවෙල මහත්මිය , රෝසි සේනානායක මහත්මිය වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් අවධාරණය කර ඇත.
විපක්‍ෂ නායක ධූරයට පුද්ගලයින් නම් කිරීමේ අයිතියද විපක්ෂයට හිමිවිය යුතු බවත් , ශර්මිලා ගෝනවෙල මහත්මිය යොමු කල මෙම ලිපිය හරහා අවධානරණය කර ඇත,
නගර සභාවේ මුදල් කමිටුවටද විපක්ෂයේ නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකුට හෝ ඇතුල්වීමට අවස්තාවක් ලබාදියයුතු බවත් , ඒ සම්භාන්ධවද සම්ප්‍රදායක් මීට පෙර පැවතුනු බවත් ගෝනවෙල මහත්මිය තම ලිපිය මගින් අවධාරණය කර ඇත,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.