රවීට එරෙහිව තවත් නඩුවක් ?

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 2018 වසරේ පවත්වන ලද කළමනාකරණ සහකාර විභාගයෙන් සමත්වූවන්ට එම පත්වීම් ලබා නොදී වෙනත් පිරිසකට  එම පත්වීම් ලබාදීමට අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පියවර ගැනීම නිසා තමන්ට දැඩි අසාධාරණයක් වූ බව පවසමින් , අදාළ විභාගයට පෙනී සිටි අපේක්‍ෂකයින් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ නඩුවක්ද ගොනු කර ඇත.

දැනට පත්වීම් ලබාදී ඇති පිරිසගේ පත්වීම් බලරහිත කරන ලෙසට රීට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙසටද මෙම පිරිස අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලා ඇත.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.