රත්තරන් ගණන් බසී

 

රජය ලබාදී ඇති බදු සහන හරහා ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුලත රන් පවුමක මිල සියයට 15කින් පමණ අඩුවනු ඇති බව  ස්වර්නාබරණ කර්මාන්තකරුවෝ සඳහන් කර සිටී .

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් උපයන ලාභය මත පනවා ඇති සියයට 14ක ආදායම් බද්ද සහ සියයට 15ක් වූ රත‍්‍රං බද්ද ඉවත් කිරීමට වත්මන් රජය කටයුතු කිරීම තුළින් රන් භාණ්ඩ මිල මෙසේ  ඉදිරියේදී අඩුවනු ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික් ස්වර්ණ අභිමානී රන්කම් එකමුතුව සඳහන් කර ඇත

මෙම බදු සහනය හරහා ස්වර්ණාභරණ ශිල්පීන්ට ප‍්‍රතිලාභයක් ද හිමිවන බවයි මෙහිදී එම එකමුතුව ප‍්‍රකාශ කළහ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.