මදූෂා රාමසිංහ මහණ වෙයිද?

හික්මීමෙන් නික්මීම

උලපු නැති ආලේපයකුත් නෑ.. හම්බුන ලස්සනකුත් නෑ … කාටහරි පුලුවන්ද ශරීර අභ්‍යන්තරයේ කුණුගද ගැසීම් මේ අශෝභන කටු ස්වභාවය වෙනස් කරන්න?

සිත් වල ඇතිවෙන කෙලෙස් නිසා සිත්වල තියෙන කිලිටි සහගත කුණුගදගසන ස්වභාවයන් නැතිකරගන්න පුලුවනි අධ්‍යාත්මික මාර්ගය තුලින්.. ඒත් ශරීර අභ්‍යන්තරයේ දුර්ගන්ධයන් වෙනස් කරගන්න බෑ කිසිම කෙනෙකුට ..

දැන්වත් පැහැදිලිද? ජීවිතය , ශරීරය , පංචස්කන්ධය, කුණූප වසාගත් නාමරූපය , මොනවද මේ? මොනවටද මේ තරම් දේවල් කරගන්නෙ මිනිස්සු මිනිස්සුන්ට ? සියලු සත්වවර්ගයාට අනුකම්පා කරමි.

මධූෂා රාමසිංහ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.