බැඳුම්කර මගඩියෙන් රටට සිදුවූ විනාශයට ජනපති හා අගමැතිද වගකියුතුයි. – ලක්මවට හඬක් සංවිධානය

රටට සිදුවූ අලාභහානි වල සියලු වගකීම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසිනුත් දැරිය යුතුයි.
ලක්මවට හඩක්- මධූෂා රාමසිංහ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.