පුංචි ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට විශිෂ්ට ජයක්

2018 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගෙන තිබේ.
පලාත් පාලන ආයතන 340 අතුරින් පළාත් පාලන ආයතන 239 කට අධික ප්‍රමාණයක ජය තහවුරු කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සමත් වුණා.
ඒ අනුව ඔවුන් සමස්ත දිස්ත්‍රික්ක 24න් දිස්ත්‍රික්ක 19ක බහුතර බලය තහවුරු කරගෙන තිබේ.
2018 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේ සමස්ත ප්‍රතිඵලයට අනුව පළාත් පාලන ආයතන 340න් 239කට අධික  පළාත් පාලන ආයතන රැසක බලය තහවුරු කර ගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පළාත් පාලන ආයතන 36 ක බලය හිමි කර ගැනීමට සමත් වී තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පළාත් පාලන ආයතන 9ක බලය තහවුරු කර ගෙන ඇත.
ඉලංගෙයි තමිල් අරුසුකච්චි පක්ෂය ජයග්‍රහණය කළ පළාත් පාලන ආයතන ගණන 27ක්.
මේ අතර ශ්‍රී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය පලාත් පාලන ආයතන 5ක හිමිකර ගෙන තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ජයග්‍රහණය කළ පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව 3ක්.
මේ අතර ඊයේ(10) පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනවල බලය අදාළ පක්ෂ සදහා බෙදී ගියේ මේ ආකාරයෙනි.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සතු සමස්ත පළාත් පාලණ ආයතන සංඛ්‍යාව  13 ක්.
ඒ අතරින්  මහනගර සභා තුනක් ඇතුළුව පළාත් පාලන ආයතන 10 ක ජය හිමිකරගෙන ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය  කොළඹ මහ නගර සභාව , දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව සහ කොලොන්නාව නගර සභාවේ බලය හිමිකරගත්තා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සතු පළාත් පාලන ආයතන  19 අතරින් ගම්පහ මහ නගර සභාව ඇතුළුව පළාත් පාලන ආයතන 17 ක බලයක් හිමිකරගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන දෙකක බලය හිමිකරගත්තා.
පළාත් පාලන ආයතන 17 ක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය සතු වනවා.
ඒ අතරින් පළාත් පාලන ආයතන 13 ක බලය හිමිවුනේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණටයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පළාත් පාලන ආයතන තුනක බලය හිමිකරගත් අතර ස්වාධීන කණ්ඩායමක් එක් පළාත් පාලන ආයතනයක බලය හිමිකරගත්තා.
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය සතු සමස්ත පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව 12 ක් .
ඒ සියළු ආයතනවල ජය හිමිකරගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රත්නපුර මහනගර සභාව ඇතුළුව දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන  17 ම බලය ද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සතුවීම විශේෂත්වයක්.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය සතු පලාත් පාලන අයතන සංඛ්‍යාව 22  අතුරින් පළාත් පාලන ආයතන 17ක බලය හිමිකරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුණා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය  මහනුවර මහ නගර සභාව ද ඇතුළුව පළාත් පාලන ආයතන පහක බලය හිමිකරගෙන තිබෙනවා.
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය සතු පළාත් පාලන ආයතන සංඛයාව 13 ක් .
මාතලේ මහනගර සභාවේ බලය හැරෙන්නට සෙසු පළාත් පාලන ආයතන 12 ජය හිමිකරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හැකියාව ලැබුණා.
මාතලේ මහ නගර සභාවේ ජය හිමි වූයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි.
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 12 න් පළාත් පාලන ආයතන 5 ක ජය හිමිකරගත් ශ්‍රී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි බලයක් හිමිකරගත්තා.
නුවරඑළිය මහනගර සභාව ඇතුලු පළාත් පාලන ආයතන 4 ක ජය හිමිවූයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි.
තලවාකැලේ – ලිඳුල නගර සභාව හා හගුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය සභාව මෙන්ම වලපනේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය හිමිකරගෙන ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය සතු පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව 21 ක්
කුළියාපිටිය නගර සභාව හැරෙන්නට සෙසු පළාත් පාලන ආයතන 20 ම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජය හිමිකරගෙන තිබෙනවා..
කුලියාපිටිය න.ස. ජයගත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ  පළාත් පාලන ආයතන 12 න් කල්පිටිය ප්‍රා.ස හැර සෙසු පළාත් පාලන ආයතන 11 ජය හිම ජය හිමිකරගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කල්පිටිය ප්‍ර.ස ජය තහවුරු කරගත්තා.
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්යේ පලාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව 18 ක් .
ඒ අතරින් පළාත් පාලන ආයතන 8ක ජය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමිවුණා.
බදුල්ල ම.න.ස. ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතන 5 ක බලය දිනාගෙන තිබුනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන තුනක ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය හිමිකරගත් අතර බණ්ඩාරවෙල මහ නගරසභාව මෙන්ම මහියංගන ප්‍රා.ස බලය ස්වාධීන කණ්ඩායමක් දිනා ගත්තා.
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 10 න් 10 ජය හිමිකරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත් වුනා.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 20 අතුරින් ආයතන 19 ක ජය හිමිවුනේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණටයි.
ගාල්ල මහ නගරසභාවේ බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සතු වුණා.
මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 17 ක් අතරින් 16  ක බලය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හිමිවුණා.
එම දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම න.ස. බලය හිමිකරගත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 12 ක් අතරින්  ආයතන 11 බලය හිමිවූයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණටයි.
හම්බන්තොට ම.න.සභාවේ බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය හිමිකරගත්තා.
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 19 අතුරින් 18 ක් ජයගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හැකිවුණා.
තිරප්පනේ ප්‍රාදේශීය සභාව ජයග්‍රහණය කලේ නාගයා ලකුණින් තරග කළ එක්සත් ලංකා මහ සභා පක්ෂයයි.
පොලොන්නරුව මුළු පළාත් පාලන ආයතන 8 අතුරින් ආයතන 4 ක බලය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ හිමිකරගත් අතර සෙසු පළාත් පාලන ආයතන 4 හි බලය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හිමිකරගෙන තිබෙනවා.
ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය අනුව ඡන්ද 5129 ක් ලබා ගනිමින් දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි බලය හිමිකරගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.
යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 17 අතුරින් 9 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක බලය හිමිකර ගැනීමට ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සමත් වුණා.
කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පළාත් පාලන ආයතන 03හිම ජය හිමිකර ගැනීමට ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සමත් වුණා.
මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පළාත් පාලන ආයතන 5 න් 3 කම බලය හිමි කර ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමත් වුණා.
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයට අයත් පළාත් පාලන ආයතන 5 න් 3කම ජය හිමි කරගත්තේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි විසින්.
වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 5 අතුරින් ආයතන 3 ක බලය ලබාගැනීමට ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි සමත් වුණා.
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 20 අතරින් පළාත් පාලන ආයතන 07 ක ජය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට හැකිවුණා

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.