” පාර්ලිමේන්තුවට ගණිකාවන් යවන්න එපා ” – ‘ ලක්මවට හඬක් ‘ ඉල්ලයි ! (වීඩියෝ )

එළඹෙන මහමැතිවරණය වෙනුවෙන් නාම යෝජනා ලබාදීමේදී මෙන්ම , ජන්දය භාවිතා කිරීමේදීද අවධානය යොමු කල යුතු වැදගත් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව , ” ලක්මවට හඬක් ” හි සභාපතිනී හා කළා ශිල්පිනී මධුශා රාමසිංහ මෙනෙවිය දැක්වූ අදහස්…….

 

 

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.