පළාත් පාලන ආයතන 10ක ඡන්ද ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කරයි

පළාත් පාලන ආයතන 10ක ඡන්ද ප්‍රතිඵල මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.
අම්බලන්ගොඩ සහ තංගල්ල නගර සභා, මඩකළපුව, මන්මුනෙයි නිරිත, අම්පාර, අඩාලච්චේන, වව්නියාව දකුණ, කිළිනොච්චිය, පූනකරි, වනාතවිල්ලුව, රත්ගම, පදියතලාව, බලපිටිය, බෙන්තොට, යන ප්‍රාදේශීය සභාවල ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර අවසන්.
අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේ ප්‍රතිඵල අනූව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 6,698ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 10ක් දිනාගත්තේය.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 4,260ක් ලබාගනිමින් එහි මන්ත්‍රී ආසන 06ක් දිනාගෙන තිබේ.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය මන්ත්‍රී ආසන 03ක් හිමිකර ගත්තේ ඡන්ද 1796ක් ලබාගනිමිනි.
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 1062ක් ලබාගෙන මන්ත්‍රී  ආසන දෙකක් දිනාගත්තේය.
බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී ආසන 13ක් දිනාගත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 14,659ක් ලබාගැනීමට සමත් වුණි.
 එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 8,273ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 05ක් හිමිකරගෙන තිබේ.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 3548ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 02ක් ද එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ස්වාධීන කණ්ඩායම් එක සහ දෙක මන්ත්‍රී ආසනය බැඟින් හිමිකර ගැනීමට සමත් වුණි.
රත්ගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය හිමිව ඇත්තේ  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණටයි.
 එම පක්ෂය ඡන්ද 24,507ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 17ක් හිමිකරගෙන තිබේ.
 එක්සත් ජාතික පක්ෂය මන්ත්‍රී ආසන 06ක් හිමිකරගෙන ඇත්තේ ඡන්ද 10,251ක් ලබාගනිමිනි.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 5,636ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 03ක් හිමිකර ගෙන තිබේ.
එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ජනසෙත පෙරමුණ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම එක් මන්ත්‍රී, ආසනය බැඟින් හිමිකරගෙන තිබේ.
බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී ආසන 18ක් දිනාගත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එහි බලය අත්කර ගත්තේය.
 ඔවුන් ඡන්ද 20,744ක් ලබාගත් අතර ඡන්ද 11,313ක් ලබාගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය  එහි මන්ත්‍රී ආසන 08ක් දිනාගෙන තිබේ.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 4032ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 03ක් ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ස්වාධීන කණ්ඩායම් දෙක මන්ත්‍රී ආසන දෙක බැඟින් ද ස්වාධීන කණ්ඩායම් එක මන්ත්‍රී ආසනයක් ද හිමිකර ගැනීමට සමත් වුණි.
තංගල්ල නගර සභාව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයගෙන ඇති අතර ඔවුන් ඡන්ද 2248ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 07ක් හිමිකරගෙන තිබේ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 2136ක් ලබාගෙන ඇති අතර එම පක්ෂයට ද ආසන 07ක් හිමිවුණි.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මන්ත්‍රී ආසන 02 බැඟින් හිමිකරගෙන තිබේ.
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මාන්තෙයි නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව ඉලංකෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය ඡන්ද 1836ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 06ක් දිනාගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1505ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 04ක් දිනාගෙන තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 523ක් ලබා මන්ත්‍රී  ආසන 02ක් ද ඊළාම් මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 192ක් ලබා එක් මන්ත්‍රී  ආසනයක් දිනා ගැනීමට සමත් වුණි.
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මුහුදුබඩපත්තු ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය හිමිකර ගැනීමට ඡන්ද 6292ක් ලබාගත් ඉලංකෙයිතමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය සමත්ව තිබේ.
 ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමි ඇති මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 09ක් වෙයි.
එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද 2833ක් ලබාගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ ඡන්ද 2636ක් ලබාගත් ස්වාධීන කණ්ඩායමකට මන්ත්‍රී ආසන තුන බැඟින් හිමිව ඇති අතර ඡන්ද 2067ක් ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට, ඡන්ද 1819ක් ලබාගත් දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණට සහ ඡන්ද 1686ක් ලබාගත් ඊපීඩීපී පක්ෂයට මන්ත්‍රී ආසන 02ක බැඟින් හිමිව තිබේ.
මීට අමතරව ඡන්ද 1235ක් ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් මෙන්ම අකිල ඉලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රස් පක්ෂයට සහ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයට ද එක් මන්ත්‍රී ආසනය බැඟින් හිමිවුණි.
කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ පූනකරි සහ පච්චිලායිපල්ලි ප්‍රාදේශීය සභා දෙකේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල ද මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.
ඒ අනුව පූනකරි ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය තහවුරු කරගැනීමට ඡන්ද 5807ක් ලබාගත් ඉලංකෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය සමත්ව ඇති අතර ඔවුන්ට හිමිව ඇති මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 11ක් වෙයි.
ඡන්ද 2429ක් ලබාගෙන  ස්වාධීන කණ්ඩායමක් දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර ඔවුන්ට හිමිව ඇති මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 04ක්.
ඡන්ද 1260ක් ලබාගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ ඡන්ද 945ක් ලබාගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මන්ත්‍රී ආසන දෙක බැඟින් හිමිව තිබේ.
ඊපීඩීපී පක්ෂය ඡන්ද 871ක් ලබාගෙන ඇති අතර ඔවුන්ට එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් එම ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් හිමිවුණි.
පච්චිලායිපල්ලි ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය තහවුරු කරගැනීමට සමත්ව ඇත්තේ ඡන්ද 2953ක් ලබාගත් ඉලංකෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය යි.
ඔවුන්ට මන්ත්‍රී  ආසන 06ක් හිමිව ඇති අතර ඡන්ද 2070ක් ලබාගත් ස්වාධීන කණ්ඩායමක් දෙවන ස්ථානයට පත්වෙමින් මන්ත්‍රී  ආසන 04ක් හිමිකරගෙන තිබේ.
අකිල ඉලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රසය ඡන්ද 651ක්, ඊපීඩීපී පක්ෂය ඡන්ද 465ක් සහ ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 330ක්  ලබාගනිමින් එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක් මන්ත්‍රී ආසනය බැඟින් හිමිකර ගනු ලැබීය.
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අඩ්ඩාලච්චේන ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට අනුව එහි බලය හිමිකර ගැනීමට ඡන්ද 11,361ක් හිමිකරගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමත්ව තිබේ.
 ඒ අනුව ඔවුන්ට හිමිව ඇති මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 08කි.
ජාතික කොංග්‍රසය ඡන්ද 7453ක් ලබාගනිමින් එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී ආසන 06ක් හිමිකරගෙන තිබේ.
එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය ඡන්ද 4384ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන තුනක් ද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 779ක් ලබාගනිමින් එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් ද හිමිකර ගනු ලැබීය.
අම්පාර පදියතලාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය මන්ත්‍රී ආසන 11ක් සමඟින් දිනා ගත්තේ ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.
ඔවුන් ඡන්ද 6,941ක් ලබාගැනීමට සමත් වුණි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 3333ක් ලබා මන්ත්‍රී ආසන 05ක් ද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 1058ක් ලබා මන්ත්‍රී  ආසන 02ක් ද ලබාගත්තේය.
 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් සන්ධානය එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් ද එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් ද දිනාගෙන තිබේ.
මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මන්මුනෙයි නිරිත ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය හිමිකර ගැනීමට සමත්ව ඇත්තේ ඉලංකෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය යි.
ඡන්ද 5304ක් ලබාගෙන ඇති ඔවුන්ට එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ආසන 06ක් හිමිව ඇති අතර ඡන්ද 2718ක් ලබාගත් ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණට මන්ත්‍රී ආසන 03ක් හිමිව තිබේ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 2706ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 03කට හිමිකම් කියන අතර තමිල් මක්කල් විදුතලෙයි පුලිගල් පක්ෂය ඡන්ද 1218ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රී ආසන 02ක් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 661ක් ලබාගනිමින් එක් ආසනයක් හිමිකරගෙන තිබේ.
මීට අමතරව ඡන්ද 591ක් ලබාගත් ස්වාධීන කණ්ඩායමකට ද එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක් ආසනයක් හිමිකර ගනු ලැබීය.
වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වව්නියාව දකුණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය තහවුරු කර ගැනීමට සමත්ව ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි.
ඡන්ද 3916ක් හිමිකරගත් ඔවුන්ට එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී ආසන 08ක් හිමිව ඇති අතර ඡන්ද 2178ක් ලබාගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රී ආසන 04ක් හිමිව තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්ද 1223ක් ලබාගනිමින් හිමිකරගෙන ඇති මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාව 02කි.
මීට අමතරව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් දෙකකට ද එම ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් මන්ත්‍රී ආසනය බැඟින් හිමිව තිබේ.
මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ජනමාධ්‍යයට නිකුත් කෙරුණ ද එහි දෝෂයක් හේතුවෙන් නැවත ප්‍රතිඵලය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.