පළමු නිළ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය තව සුළු මොහොතකින්

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ පළමු ඡන්ද ප්‍රතිථලය තවත් සුළු මොහොතකින් නිකුත්වීමට නියමිතව තිබේ.
ඒ අනුව freemedia.lk වෙබ් අඩවියේ සජීවී මැතිවරණ පිටුවට පිවිසීමෙන් ඔබට ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතියි.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.