දුම්රිය සේවක හදිසි වැඩවර්ජනය අවසන්

දුම්රිය සේවක හදිසි වැඩවර්ජනය අවසන් වී ඇතැයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඒ අනුව, කොළඹ කොටුවේ සිට දුම්රිය ගමන් යළි ඇරඹී ති‌බේ.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.