දැන් කාලේ පිරිමි කැමති “චබී” කෙල්ලන්ට – ගිහානි වීරසිංහ

මහත කතුන්ගේ විලාසිතා ගැනත් නිරූපණ ක්‍ෂේත්‍රයේ ඔවුන්ට අද පවතින අවස්ථා ගැනත් , වගේම තමන්ගේ ශරීරය ගැන ධනාත්මකව හිතන ආකාරය ගැනත් ගිහානි වීරසිංහ freemedia.lk වෙබ් අඩවියට අදහස් දැක්වූ අයුරු,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.