තාත්තාගේ සේප්පුව

තාත්තගේ බිස්නස් එකේ පුතා තමයි මැනේජර් .. පුතා තමුන්ගේ හොදම යාළුවට බාර දෙනවා බිස්නස් එකේ සේප්පුව බලා ගන්න.. යාළුවා සේප්පුව සුද්ධ කරනවා .. පුතා නොදැක්කා වගේ ඉන්නවා .. පුතාගේ බලවත් විරෝධය මැද තාත්තා යාළුවව දොට්ට දානවා.. යාළුවාගේ සුද්ධෙ හොයන්න තාත්තා කොමිසමක් දානවා.. යාළුවා ගේ බෙල්ලට තොන්ඩුව වැටෙනකොට පුතාටත් ඉබේම තොන්ඩුව වැටෙනවා .. එතකොට තාත්තා මොකද කරන්නෙ ???

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.