තරුණ, කාන්තා හා ඉහළ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලද කාණ්ඩයේ සේවා වියුක්තිය බරපතළ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්

කුසලතා නොගැලපීම, මූල්‍ය පහසුකම් ලබාගැනීමට ඇති අපහසුතාව, රැකියා ඉලක්ක කරගත් පුහුණු පාඨමාලා නොමැති වීම යනාදී ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් හේතුවෙන් තරුණ කාන්තා හා ඉහළ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලද කාණ්ඩයේ ඉහළ සේවා වියුක්තියක් පවතින බවත්, මෙය ආර්ථිකයේ දිගින් දිගටම පවතින බරපතළ ප්‍රශ්නයක් බවත් 2016 මහ බැංකු වාර්තාව පෙන්වා දේ.

එහි වැඩිදුරටත් මෙසේ සඳහන් වේ.

“කුසලතා නොගැළපීම දුරු කිරීමට වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවැනි විවිධ වැඩසටහන් මගින් තවදුරටත් කුසලතා වර්ධන කටයුතු දියුණු කළ හැකිය. මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට ඇති ගැටලුව විසඳීම සඳහා 2017 අයවැය යෝජනා අනුව තරුණ සහ කාන්තා වැනි හඳුනාගත් කාණ්ඩ සඳහා ණය ලබාදීමට බැංකු උනන්දු කර ඇත. රැකියා ඉලක්ක කරගත් පුහුණු වැඩසටහන් මගින් ඉදිකිරීම් සහ හෝටල් ක්ෂේත්‍ර වැනි සීඝ්‍රෙයන් නැග එන එහෙත් අවශ්‍ය පුහුණු සහ අර්ධ පුහුණු ශ්‍රමිකයින් හිගයක් පවතින අංශ සඳහා, දේශීය ශ්‍රම බලකාය යොදා ගත හැකි වන අතර පිටරටින් සේවකයින් ගෙන්වා ගැනීමට ඇති අවශ්‍යතාවද අවම වනු ඇත. වර්ධනය වන ආර්ථිකයට සුදුසු විවිධ වූ සේවක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා රජයේ හෝ තත්ත්වයෙන් උසස් ලෙස සැලකෙන රැකියා අපේක්ෂා කරන තරුණයන්ගේ ආකල්පද වෙනස් විය යුතුය.“

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.