ජෝ බයිඩන්ගෙන් ඓතිහාසික වාර්තාවක් !

ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකු විසින් එදාමෙදාතුර ලබාගත් වැඩිම ජනප්‍රිය ඡන්ද සංඛ්‍යාව සඳහා දැනටමත් ඩිමොක්‍රටික් අපේක්ෂක ජෝ බයිඩන් වාර්තාවක් තබා තිබේ.

ඒ අනුව ඔහු බිඳ හෙළුවේ 2008 වසරේ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරණයේදී ඔබාමා විසින් ජනප්‍රිය ඡන්ද මිලියන 69.5 ක වාර්තාවයි.

මේ වන විටත් ජෝ බයිඩන්, ඡන්ද මිලියන 72 කට අධික ප්‍රමාණයක් ලබා ඇති අතර, එම ප්‍රමාණය තවදුරටත් වැඩි වීමට නියමිත ය. ඒ, දැනට ප්‍රකාශයට පත් වීමට නියමිත ජනපද 5 හි ඡන්ද ප්‍රතිඵල සමග ය.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.