ජනමාධ්‍යවේදීන්ට සහන සැලසීම සඳහා ජනමාධ්‍ය ප්‍රධානින් සමඟ විශේෂ සාකාච්ජාවක්

ජනමාධ්‍යවේදීන්ට සහන සැලසීම සඳහා දිවයින පුරා විසිර සිටින ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා ජනමාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් සමඟ පැවති විශේෂ සාකාච්ජාවක් අද ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විණි.

උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ, නවෝත්පාදන හා තොරතුරු හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම රැස්වීම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථවට උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ, නවෝත්පාදන හා තොරතුරු හා ජනමධ්‍ය අමාත්‍ය ලේකම් චුලානන්ද පෙරේරා මහතා හා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාලක කලුවැව මහතා ඇතුළු මාධ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරමින් එහි මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් සහභාගී විය.

Santhush Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.