කොළඹ මුහුද ගොඩකර තැනෙන අලුත් නගරය

කොළඹ වරාය නගරය අසල මුහුද ගොඩකර තවත් නගරයක් ඉදිකරන බව නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දුවික්‍රම පැවැසුවේය.

මෙම නව නගරයේ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන බවද හෙතෙම කියයි. ඒ අනුව කොළඹ නගරයට තවත් භූමි ප්‍රදේශයක් එකතු වනු ඇත. වරාය නගරය, මෙම අලුත් නගරය සහ බේරේ අවට සංවර්ධන කළාපයක් බවට දියුණු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.