එජාප ආණ්ඩුව , සුළුතර ආණ්ඩුවක්.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී දෙමල ජාතික සන්ධානය විපක්‍ෂයේ අසුන් ගෙන සිටී.

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය සුළුතර ආණ්ඩුවක් බවට පත්වන අතර ඔවුනට හිමිව ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 105ක් පමණි.

සෙසු සියළු පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්‍ෂය නියෝජනය කරමින් සිටී.

කෙසේ වෙතත් තම ඉල්ලීම් සදහා සහාය දෙන තුරු එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට බහුතර බලය පවත්වාගෙන යාම සදහා පාර්ලිමේන්තුවේදී සහාය දෙන බවට දෙමල ජාතික සන්ධානය විසින් ලිඛිතව දන්වා ඇත.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.