උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ.

විභාග අපේක්ෂකයින්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකියි.

මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා සිසු සිසුවියෝ 301,771ක් පෙනී සිටියහ.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.