ඉන්දියාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් නොමිළයේ උපාධියක් ගන්න අගනා අවස්ථාවක් .

ඉන්දීය විශ්වවිද්‍යාලවල උසස් අධ්‍යාපන හැදෑරීමේ අවස්තාව මෙරට සිසුන් හට ලබාදීම සඳහා මෙරට ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය විශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.
ස්වයං මුල්‍යකරණ වැඩසටහන නම්වන මෙය යටතේ 2018-19 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ඉන්දීය විශ්වවිද්‍යාලවල ,වෛද්‍ය උපාධිය, දන්ත වෛද්‍ය උපාධිය , අධ්‍යාපනවේදී උපාධිය , තාක්‍ෂණවේදී උපාධිය , ඖෂධවේදී උපාධිය සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ උපාධිය යන උපාධි පාඨමාලා සඳහා අයදුම් කිරීමට මෙරට සිසුසිසුවියන්ට අවස්තාව ලැබේ.
මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන , සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගෙන් ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය අයදුම්පත් කැඳවයි.
වෛද්‍ය උපාධිය/දන්ත වෛද්‍ය උපාධිය යන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂකයින් 2018 මැයි මාසයේ දී, නව දිල්ලියේ පිහිටි ද්විතියික අධ්‍යාපන මහ මණ්ඩලය විසින් පවත්වනු ලබන NEET පරීක්ෂණයෙන් අවම වශයෙන් ලකුණු 50 ක් ලබාගත යුතුය. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලා (B. Arch) අපේක්ෂකයින් නව දිල්ලියේ ගෘහනිර්මාණ කවුන්සිලය මගින් පවත්වනු ලබන යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

අයදුම් පත්, කොළඹ 03 පිහිටි ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයේ අධ්‍යාපන අංශයෙන් ඕනෑම වැඩ කරන දිනයක පස්වරු 2.00 – 4.00 අතර කාලය තුළ ලබා ගත හැකිය. අයදුම්පත් ලබා ගැනීමේදී අයදුම්කරුවන් විසින් සිය උප්පැන්න සහතිකය, අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සහතික (බත්තරමුල්ලේ පිහිටි අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද) හෝ ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සහතික ඉදිරිපත් කල යුතුය.

ඉන්දියානු මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2018 ජුනි 11 වේ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.