මඩකලපුවේ වෙල්ලාවලි ප්‍රදේශයට එල්ල වී තිබෙන වන අලි තර්ජනයට වහා විසඳුම් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා තිහකට අධික ගම්මානවල වෙසෙන වැසියෝ උද්ඝෝෂණයක නිරත වෙති.