අප්‍රියෙල් 12 රජයේ නිවාඩු දිනයක් !

එළඹෙන සදුදා දිනය (අප්‍රේල් 12) විශේෂ රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.
රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා මේ බව තහවුරු කරනු ලැබුවා.

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.