අගමැති මහින්ද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ පාලන මණ්ඩල සභාපති ධුරයට

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ පාලන මණ්ඩල සභාපති ලෙස තේරී පත් වී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.